Có 1 kết quả:

zhè huáng

1/1

zhè huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

yellow dye made from the bark of the 柘[zhe4] tree

Một số bài thơ có sử dụng