Có 1 kết quả:

yòu zi

1/1

yòu zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pomelo (Citrus maxima or C. grandis)
(2) shaddock
(3) oriental grapefruit