Có 1 kết quả:

chá chū ㄔㄚˊ ㄔㄨ

1/1

chá chū ㄔㄚˊ ㄔㄨ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to find out
(2) to discover