Có 1 kết quả:

chá yè

1/1

chá yè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) night patrol
(2) to make nightly rounds