Có 1 kết quả:

chá duì

1/1

chá duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to scrutinize
(2) to examine
(3) to check