Có 1 kết quả:

chá gǎng

1/1

chá gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to check the guard posts
(2) (coll.) to check up on sb (spouse, employee etc)