Có 1 kết quả:

chá diǎn

1/1

chá diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to check
(2) to tally
(3) to inventory