Có 1 kết quả:

chá zhèng

1/1

chá zhèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) investigate
(2) check out (a story)