Có 2 kết quả:

chá diàochá tiáo

1/2

chá diào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to obtain (information) from a database etc

chá tiáo

giản thể

Từ điển phổ thông

điều tra, tra xét