Có 1 kết quả:

Kē ěr kè zī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kyrghiz ethnic group of Xinjiang