Có 1 kết quả:

Kē ěr kè zī yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kyrghiz language