Có 1 kết quả:

Kē ěr kè zī zú ㄎㄜ ㄦˇ ㄎㄜˋ ㄗ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kyrghiz ethnic group of Xinjiang