Có 1 kết quả:

zhù shēn

1/1

zhù shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

column shaft (architecture)