Có 1 kết quả:

Liǔ Yì zhuàn

1/1

Liǔ Yì zhuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

story of Liu Yi, Tang fantasy fiction by Li Chaowei 李朝威, popular with dramatist of subsequent dynasties