Có 1 kết quả:

liǔ léi niǎo

1/1

liǔ léi niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) willow ptarmigan (Lagopus lagopus)