Có 1 kết quả:

chái yóu

1/1

chái yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diesel fuel