Có 1 kết quả:

Chái tián

1/1

Chái tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shibata (Japanese surname and place name)