Có 1 kết quả:

chái chē

1/1

chái chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

simple and crude cart (or chariot)

Một số bài thơ có sử dụng