Có 1 kết quả:

chái chē ㄔㄞˊ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

simple and crude cart (or chariot)