Có 1 kết quả:

chái mén

1/1

chái mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. woodcutter's family
(2) humble background
(3) poor family background