Có 1 kết quả:

chái yú piàn

1/1

chái yú piàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

katsuobushi or dried bonito flakes (paper-thin shavings of preserved skipjack tuna)