Có 1 kết quả:

zhà mén

1/1

zhà mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gate
(2) door with grating
(3) turnstile
(4) logical gate (electronics)