Có 1 kết quả:

shì bǐng

1/1

shì bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dried persimmon