Có 1 kết quả:

biāo huì

1/1

biāo huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) private loan association where money is allocated through bidding
(2) meeting of such an association
(3) to win the bidding at such a meeting