Có 1 kết quả:

biāo zhǔn xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

official portrait