Có 1 kết quả:

biāo zhǔn chǐ cùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

gauge