Có 1 kết quả:

biāo zhǔn mó xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Standard Model (of particle physics)