Có 1 kết quả:

biāo zhǔn zhuàng tài

1/1

Từ điển Trung-Anh

standard conditions for temperature and pressure