Có 1 kết quả:

biāo shòu

1/1

biāo shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sell by tender