Có 1 kết quả:

biāo qiāng

1/1

biāo qiāng

giản thể

Từ điển phổ thông

1. cái lao
2. phóng lao

Từ điển phổ thông

cái lao

Từ điển Trung-Anh

javelin