Có 1 kết quả:

biāo zhù

1/1

biāo zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) distance marker
(2) pole marking distance on racetrack