Có 1 kết quả:

biāo zhuāng

1/1

biāo zhuāng

giản thể

Từ điển phổ thông

cái cọc mốc, cái cọc làm dấu hiệu

Từ điển Trung-Anh

(marking) stake