Có 1 kết quả:

biāo qīng

1/1

biāo qīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

standard definition (TV or video image quality)