Có 1 kết quả:

biāo jiè

1/1

biāo jiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to demarcate a boundary
(2) dividing line