Có 1 kết quả:

biāo gān

1/1

biāo gān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) benchmark
(2) pole serving as mark or symbol
(3) pole with a trophy hung on it