Có 1 kết quả:

biāo xiàn

1/1

biāo xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grid lines
(2) graticule