Có 1 kết quả:

biāo liàng

1/1

biāo liàng

giản thể

Từ điển phổ thông

đại lượng vô hướng (toán học)

Từ điển Trung-Anh

scalar quantity