Có 1 kết quả:

biāo jīn

1/1

biāo jīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) standard gold bar
(2) deposit when submitting a tender