Có 1 kết quả:

zhàn liàn ㄓㄢˋ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sentimental attachment to a person or place