Có 1 kết quả:

zhàn dòu ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fodder