Có 1 kết quả:

zhàn chē

1/1

zhàn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ancient vehicle made of wood and bamboo
(2) CL:輛|辆[liang4]