Có 1 kết quả:

lán gān

1/1

lán gān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) railing
(2) banister