Có 1 kết quả:

lán zhà ㄌㄢˊ ㄓㄚˋ

1/1

Từ điển phổ thông

hàng rào, rào chắn

Từ điển Trung-Anh

barrier