Có 1 kết quả:

shù
Âm Pinyin: shù
Tổng nét: 9
Bộ: mù 木 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノ丶フ丶一丨丶
Thương Hiệt: DEDI (木水木戈)
Unicode: U+6811
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: thọ, thụ
Âm Nôm: ruối, thụ
Âm Quảng Đông: syu6

Tự hình 2

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

shù

giản thể

Từ điển phổ thông

cái cây

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 樹.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 樹

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cây: 桃樹 Cây đào; 庭樹不知人去盡 Cây sân chẳng biết người đi hết (Sầm Tham: Sơn phòng xuân sự);
② Trồng: 百年之計莫如樹人 Kế trăm năm không gì bằng trồng người (gây dựng nhân tài);
③ Dựng: 樹碑 Dựng bia;
④ (văn) Tấm bình phong che cửa.

Từ điển Trung-Anh

(1) tree
(2) CL:棵[ke1]
(3) to cultivate
(4) to set up

Từ ghép 190

ā yuè hún zǐ shù 阿月浑子树ǎi shù 矮树ān shù 桉树bā dòu shù 巴豆树bà wáng shù 霸王树bái là shù 白蜡树bái yáng shù 白杨树bǎi nián shù rén 百年树人bǎi shù 柏树bèi duō luó shù 贝多罗树bié shù yī qí 别树一旗bié shù yī zhì 别树一帜bù yào zài yī kē shù shàng diào sǐ 不要在一棵树上吊死chá shù 茶树cháng lǜ shù 常绿树chén shù 梣树chún suān shù zhī 醇酸树脂cōng shù 枞树Cūn shàng Chūn shù 村上春树Dà shù 大树dà shù bō luó 大树菠萝dà shù dǐ xià hǎo chéng liáng 大树底下好乘凉Dà shù xiāng 大树乡dà shù yīng 大树莺dàn jiǎo shù yīng 淡脚树莺dōng qīng shù 冬青树dú shù yī zhì 独树一帜duō shù mù 多树木èr chā shù 二叉树fēng shù 枫树fēng xiāng shù 枫香树fèng tóu shù yàn 凤头树燕gǎn lǎn shù 橄榄树Gāo shù 高树Gāo shù xiāng 高树乡gǔ kē shù 古柯树guó huái shù 国槐树guǒ shù 果树Hǎi bù Jùn shù 海部俊树hàn shù pí fú 撼树蚍蜉hēi é shù què 黑额树鹊hóng qī shù 红桤树hóng shù 红树hóng shù lín 红树林hóu miàn bāo shù 猴面包树hú shù 槲树huà shù 桦树huái shù 槐树huán yǎng shù zhī 环氧树脂huáng fù shù yīng 黄腹树莺Huáng guǒ shù Dà Pù bù 黄果树大瀑布Huáng guǒ shù Pù bù 黄果树瀑布huī shù què 灰树鹊huǒ shù yín huā 火树银花jiā zú shù 家族树jiàn shù 建树jiàn xuè fēng hóu shù 见血封喉树jīn guān shù bā gē 金冠树八哥jīn jī nà shù 金鸡纳树jú shù 橘树jù zhǐ shù zhī 聚酯树脂jué cè shù 决策树kǎn shù 砍树kuān wěi shù yīng 宽尾树莺Lí shù 梨树Lí shù qū 梨树区Lí shù xiàn 梨树县lǐ shù 李树lì shù 栎树lì shù yā 栗树鸭lín tóu shù yīng 鳞头树莺liǔ shù 柳树Lóng shù 龙树Lóng shù Pú sà 龙树菩萨lóng xuè shù 龙血树lǜ shù 绿树lǜ shù chéng yìn 绿树成荫miàn bāo shù 面包树pán wěi shù què 盘尾树鹊pí fú hàn dà shù 蚍蜉撼大树pí fú hàn shù 蚍蜉撼树pú tí shù 菩提树qī shù 桤树qī shù 漆树qī shù kē 漆树科qī yè shù 七叶树qì shù 槭树qián rén zāi shù , hòu rén chéng liáng 前人栽树,后人乘凉qián shù 钱树qiáng jiǎo shù yīng 强脚树莺qīng tán shù 青檀树qiū shù 楸树Quán mín Yì wù Zhí shù rì 全民义务植树日Rì běn shù yīng 日本树莺róng shù 榕树sāng shù 桑树shēng chéng shù 生成树Shèng dàn shù 圣诞树shí liu shù 石榴树shí nán shù 石南树shí nián shù mù , bǎi nián shù rén 十年树木,百年树人shù bēi lì zhuàn 树碑立传shù cóng 树丛shù dà zhāo fēng 树大招风shù dài xióng 树袋熊shù dǎo hú sūn sàn 树倒猢狲散shù dí 树敌shù gàn 树干shù gāo qiān zhàng , luò yè guī gēn 树高千丈,落叶归根shù gāo qiān zhàng , yè luò guī gēn 树高千丈,叶落归根shù gēn 树根shù guà 树挂shù guān 树冠shù huà yù 树化玉shù jiāo 树胶shù lǎn 树懒shù lí 树篱shù lì 树立shù lín 树林shù liù 树鹨shù má què 树麻雀shù méi 树莓shù miáo 树苗shù mù 树木shù pí 树皮shù pú tao 树葡萄shù qī 树栖shù shàng kāi huā 树上开花shù shāo 树梢shù shēn 树身shù tǎ 树獭shù tū 树突shù tū zhuàng xì bāo 树突状细胞shù wā 树蛙shù yè 树叶shù yè 树液shù yīn 树阴shù yìn 树荫shù yù jìng ér fēng bù zhǐ 树欲静而风不止shù zàng 树葬shù zhī 树枝shù zhī 树脂shù zhī zhuàng jīng 树枝状晶shù zhǒng 树种shù zhuāng 树桩shù zhuàng xì bāo 树状细胞sōng shù 松树sōu suǒ shù 搜索树tǎ wěi shù què 塔尾树鹊Tāng chuān Xiù shù 汤川秀树táo shù 桃树tiě shù 铁树tiě shù kāi huā 铁树开花wú yòng zhī shù 无用之树wǔ bèi zi shù 五倍子树xiāng pāo shù 香泡树xiàng jiāo shù 橡胶树xiàng shù 橡树xiǎo shù 小树xiǎo shù lín 小树林xìng shù 杏树Xiū shì shù yīng 休氏树莺yáng huái shù 洋槐树yáng shù 杨树yáo qián shù 摇钱树yì sè shù yīng 异色树莺Yú shù 榆树Yú shù shì 榆树市Yù shù 玉树Yù shù xiàn 玉树县Yù shù Zàng zú zì zhì zhōu 玉树藏族自治州Yù shù zhōu 玉树州Yuǎn dōng shù yīng 远东树莺yuè guì shù 月桂树yuè guì shù yè 月桂树叶zǎo shù 枣树zào jiá shù 皂荚树Zhāng shù 樟树Zhāng shù shì 樟树市zhè shù 柘树zhēn yè shù 针叶树zhī lán yù shù 芝兰玉树zhí shù 植树Zhí shù jié 植树节zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín 只见树木不见森林zhòng shù 种树zōng fù shù què 棕腹树鹊zōng lǘ shù 棕榈树zōng shù 棕树zòng dǐng shù yīng 棕顶树莺