Có 1 kết quả:

shù guān

1/1

shù guān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

treetop