Có 1 kết quả:

shù guà

1/1

shù guà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ice (rime) formed on a tree