Có 1 kết quả:

shù mù

1/1

shù mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

trees