Có 1 kết quả:

shù zhī

1/1

shù zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) branch
(2) twig