Có 1 kết quả:

shù qī

1/1

shù qī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arboreal
(2) tree-dwelling