Có 1 kết quả:

shù gēn

1/1

shù gēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tree roots